Pravidla soutěže Krásné bříško

I.Pořadatel a organizátor soutěže

 • Soutěž KRÁSNÉ BŘÍŠKO probíhající od 7.5.2018 – 20.5.2018 (dále jen „soutěž“) bude probíhat prostřednictvím Instagramových stránek Made for Moms  na stránkách https://www.instagram.com/madeformomscz/.

 • Pořadatelem i organizátorem soutěže je společnost DuoM s.r.o. se sídlem Praha 6, Půlkruhová 813/34, PSČ 16000, IČO: 06273041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka oddíl C 279189  (dále jen „pořadatel“).


II. Termín a lokalizace
Soutěž probíhá od 7.5.2018 do 20.5. 2018 23:59 hodin, soutěž začíná okamžikem uveřejnění příspěvku označeném „SOUTĚŽ“ (dále jen „doba trvání soutěže“).Soutěžní příspěvky uživatelů umístěné jako komentáře pod soutěžním příspěvkem na stránkách Made For Moms po datu ukončení soutěže nebudou při posuzování a vybírání výherců brány v potaz.


Soutěž probíhá na území České republiky.


III. Podmínky účasti v soutěži

1: Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let a s doručovací adresou v České republice mimo osob dle článku III. odstavce 2 těchto Pravidel (dále jen „soutěžící“).

2: Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci pořadatele, obchodní partneři a dodavatelé pořadatele včetně jejich zaměstnanců a spolupracovníků a dále veškeré osoby podílející se na organizaci a zajišťování průběhu soutěže, jakož i osoby výše uvedeným osobám v poměru osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3: Podmínkou účasti v soutěži je registrace soutěžícího na instagramových stránkách. Registrace do soutěže a souhlas s pravidly soutěže soutěžící stvrzuje vložením soutěžní fotografie na Instagram a splnění podmínek viz Princip soutěže níže.

4: Soutěžící je oprávněn účastnit se soutěže maximálně jednou, tj. vložením maximálně jedné fotografie s označením #krasnebriskomfm na stránkách https://www.instagram.com/. Fotografie nahrané před 7.5.2018 nebudou brány jako platné.Dodržení této podmínky bude ověřeno jednoznačným identifikátorem sociální sítě Instagram nebo na základě vyplněných registračních údajů.

5: Podmínkou účasti v soutěži je souhlas s napsáním recenze na výherní produkt pod vedením české blogerky @kristie.cz

IV. Princip soutěže

1: Principem soutěže:

 • Přidání fotografie vašeho těhotenského bříška na https://www.instagram.com. Fotografie nesmí být nahraná dříve než 7.5.2018
 • Přidání označení #krasnebriskomfm @madeformomscz a @kristie.cz
 • Sledujte IG účet @madeformomscz

 • Sledujte IG účet @kristie.cz
 • Nasbírejte co nejvíce označení “like” ke své fotografii
 • Mějte veřejný profil
 • Po ukončení soutěže výherce připraví recenzi na výherní produkt s pomocí přední české blogerky @kristie.cz

2: Ze všech fotografií vyhrávájí ty dvě, které budou umístěny na https://instagram.compřed ukončením soutěže, tj. do 20.5.2018 23:59 hodin (viz bod II. Termín a lokalizace), vyhrávají právě 2 výherci, kteří mají nejvíce označení “like” u své soutěžní fotografie

3: Soutěžní fotografie nesmí:

 • být v rozporu s platnými právními předpisy na území České republiky;

 • obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost;

 • obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;

 • hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;

 • podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání;

 • obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví;

 • obsahovat skrytou reklamu;

 • jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno pořadatele nebo organizátora.


Rozhodnutí o tom, zda soutěžní komentář splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně pořadateli.

4: Pořadatel soutěže neodpovídá za neúplný nebo jinak vadný soutěžní komentář mající za následek nemožnost jeho použití pro účely soutěže v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně soutěžícího nebo omezeními na straně pořadatele.

5: Nahráním soutěžního příspěvku uděluje soutěžící souhlas se zveřejněním soutěžního příspěvku a s uvedením jména i bez uvedení jména autora a dále uděluje svolení k jakýmkoliv úpravám nebo případné změně nebo zásahu do soutěžního příspěvku pro účely použitelnosti v rámci soutěže.

6: Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěžní komentář, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto Pravidlech (tj. zejména v odstavci 3 tohoto článku) nezařadit do soutěže nebo jej ze soutěže kdykoli po dobu trvání soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

7: Užití jakékoli softwarové aplikace či hardwarového zařízení ve snaze o porušení závazných soutěžních podmínek těchto Pravidel má za následek okamžité zneplatnění aktuálního soutěžního skóre, popř. vyloučení daného soutěžícího ze soutěže. Soutěžící nebo návštěvník webové stránky soutěže nesmí podvodným nebo nekalým způsobem manipulovat s počtem získaných hlasů. Porušení tohoto zákazu nebo případně pouhé podezření povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí v těchto otázkách náleží výhradně pořadateli.

V.Odměny a výhry v soutěži

1: Výhra v soutěži je následující:

 • Olej proti striím nebo Krém proti striím od značky Bloom and Blossom
 • Vedení k napsání hodnocení s pomocí skvělé české blogerky @kristie.cz

2: Soutěžní příspěvek který splní veškeré podmínky soutěže a bude mít nejvíce označení “like”, vyhrává.

3: V případě, že se do 12 hodin po kontaktování výherců sám výherce neozve, ztrácí nárok na výhru.

4: Výhra bude soutěžícímu zaslána poštou.

VI. Odpovědnost pořadatele za průběh soutěže a ochrana osobních údajů

1: Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích Pravidel. Pořadatel soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit její Pravidla, tj. i způsoby určení výherců, druhy výher, a ve výjimečných případech soutěž i zrušit. Oprávnění pořadatele zasahovat do průběhu soutěže zahrnuje i právo pořadatele nepřiznat soutěžícímu výhru v soutěži, bude-li mít pořadatel podezření, že soutěžící porušil či se pokusil obejít Pravidla soutěže. V takových případech je pořadatel oprávněn soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy pořadateli soutěže.

2: Výhru z této soutěže nelze převést na jiného soutěžícího nebo třetí osobu. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Výhry nelze vyplatit v penězích ani za ně poskytnout jinou nepeněžitou náhradu. Pořadatel soutěže je současně oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit druhy výher.

3: Účastí v této soutěži dle článku III. těchto Pravidel dává soutěžící pořadateli souhlas ke zpracování poskytnutých či zpřístupněných osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa za účelem navázání kontaktu se soutěžícím, vyhodnocení soutěže a nabízení obchodu a služeb a dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 2 let od udělení souhlasu. Soutěžící uděluje pořadateli pro případ, že se stane výhercem některé z cen, souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení na FB stránkách soutěže. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je nezbytnou podmínkou účasti v soutěži. Soutěžící, který takto poskytl pořadateli osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle §21 zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v případě, že by zjistil, že pořadatel porušil své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona, a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů. Zpracováním osobních údajů může být pověřen organizátor soutěže.

4: Účastí v soutěži dle článku III. těchto Pravidel soutěžící souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn bezplatně užít v souladu s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejich jméno, příjmení a podobiznu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s prezentací této soutěže, vyhlášením vítězů soutěže a prezentace pořadatele.

VII. Závěrečná ustanovení

1: Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato Pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná úplná.

2: Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.

3: Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách soutěže a zároveň uložena v písemné podobě na adrese pořadatele soutěže, společnosti DuoM s.r.o. se sídlem Praha 6, Půlkruhová 813/34, PSČ 16000.

4: Soutěž není propagační akce není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Instagram a nijak s ní nesouvisí. Společnost Instagram je kompletně osvobozena od závazků každým účastníkem soutěže.

V Praze dne 8.5.2018

 

Provozovatel webu DuoM s.r.o., jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu soubory cookies pro zlepšování prostředí webových stránek, pro analytické účely a pro cílenou reklamu. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Další informace